Scroll to top
Transparencia

Subvencións

  • Subvencións 2022

CONCELLO DE VIGO: SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO 2022

Concello de Vigo colaborou no financiamento das gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá, cun importe de 21.589,14 €.

CONCELLO DE VIGO: AGRUPACIÓN DEPORTIVA TAMIAR APAMP_ SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DO EMPREGO 2022

O Concello de Vigo colaborou no financiamento das gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego, do asociacionismo e da participación cidadá, cun importe de 20.177,54 €.

  • Subvención 2019

XUNTA DE GALICIA: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN PARA MOZOS DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

secretaria xeral de Emprego en data 01/10/2019 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 29.554,06 euros a APAMP, equivalente aos custos salariais das persoas traballadoras contratadas, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultantes da contratación de 3 persoas mozas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “MELLORA DE SERVIZOS DE ATENCIÓN DIURNA E RESIDENCIAL: realizando as tarefas de coidado de persoas con parálise e tarefas de mantemento de instalación; co obxectivo de proporcionarlle unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral, e acadar a súa integración no mercado e  dirixido a mellorar a empregabilidade.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

  • Subvención 2018

FUNDACIÓN ONCE: – ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL: 2018

La Fundación ONCE ha financiado la adecucación y mejora de las instalaciones del centro de día y ocupacional: 2018.

 El proyecto contempla la renovación de equipos en el centro de día y ocupacional que tras 20 años de uso requieren ser actualizados, para mejorar su rendimiento, reducir el consumo, y mejorar las condiciones de seguridad y calidad en la prestación del servicio: mejoras en piscina y cocina del centro

APORTACIÓN FUNDACÍÓN ONCE: 10.000 €

  • Subvencións 2016

OBRA SOCIAL “A CAIXA” “CAI-CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL”

Denominación do proxecto: “CAI-CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL”

Sector de poboación ao que vai dirixido o proxecto: Discapacidade.

Liña prioritaria da convocatoria de “A Caixa”: Promoción da autonomía persoal e do desenvolvemento psicosocial.

Lugar de realización da actividade ou servizo. No centro de atención infantil situado en: Rúa Sagunto nº 86 – 36205 Vigo O servizo de hidroterapia das instalacións do Centro de Día: Rúa Miguel Hernández nº 1 – 36210 Vigo Nas contornas naturais do neno/a ou novo.

Persoas destinatarias: 30 nenos/as e novos diagnosticadas de parálise cerebral e discapacidades afíns, con idades comprendidas entre os 0 e vos 16 anos.

Duración: Data de inicio prevista 01/06/2016 Data de finalización prevista 01/06/2017

Total meses duración do proxecto 12 meses

Contía recibida: 21.000 Euros

DESCRICIÓN DO PROXECTO

Un neno/a ou mozo con parálise cerebral ten necesidades moi especiais. Os trastornos neurolóxicos a miúdo maniféstanse en dificultades na comunicación e a motricidade, en disfuncións sensoriais (vista, oído…), en crise de tipo epiléptico e en varios problemas de saúde: dixestivos, respiratorios, cardiovasculares, dentais, etc. Desde o CAI realízanse intervencións globais, individualizadas e transdisciplinares, dirixidas a mellorar a calidade de vida do neno/a ou novo, a previr e diminuír as importantes problemáticas derivadas da pluridiscapacidad e a potenciar as capacidades de desenvolvemento de cada beneficiario/a. Os tratamentos van dirixidos a nenos/as de 0 – 16 anos con parálise cerebral ou discapacidades afíns e inclúen unha valoración global, unha intervención directa co neno/a ou mozo cun programa individualizado, a atención ás necesidades da familia e a intervención na contorna. Despois dunha primeira fase de valoración, páctase coa familia o horario e número de sesións, en función das necesidades detectadas na entrevista inicial e das posibilidades da familia e da dispoñibilidade dos profesionais. Ofrécense tratamentos de: información, asesoramento e apoio a familias e profesionais do ámbito educativo, sanitario… fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicoloxía e traballo social. A coordinación con todos os axentes que interveñen directa ou indirectamente co beneficiario/para afecta á eficacia e eficiencia do proxecto na medida que se xera unha rede de apoio natural: os nenos/as ou mozos participan activamente cos seus compañeiros/as ou amigos/as, entre as familias xa que comparten un interese común, entre os profesionais que interveñen cos nenos/as ou mozos que pasan a formar parte dun equipo máis amplo no que apoiarse e traballar de forma coordinada. Desta forma, os obxectivos e a metodoloxía de traballo é común, evitando intervencións con métodos e metodoloxías diferentes que xeral desconcerto e son pouco efectivos á hora de conseguir resultados.

OBXECTIVOS Obxectivo xeneral: Potenciar as posibilidades de desenvolvemento de 30 nenos/novos entre os 0-16 anos, mellorando a súa calidade de vida e de relación coa contorna, mediante unha atención continua que ten en conta as súas necesidades de saúde, pedagóxicas, psicolóxicas, de comunicación e de adaptación funcional da contorna e accesibilidade.

BANKIA: “CAI-CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL”
Denominación do proxecto: “CAI-CENTRO DE RECURSOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA
Sector de poboación ao que vai dirixido o proxecto: Discapacidade.
Liña prioritaria da convocatoria de “Bankia”: Promoción da autonomía persoal e do desenvolvemento psicosocial.
Lugar de realización da actividade ou servizo. No centro de atención infantil situado en: Rúa Sagunto nº 86 – 36205 Vigo Vivenda de Camelias: Avda. de Camelias, 36.
Persoas destinatarias: 30 nenos/as con trastornos neurolóxicos con idades comprendidas entre os 0 e vos 16 anos.
Duración: Data de inicio prevista 07/2016 Data de finalización prevista /07/2017 Total meses duración do proxecto 12 meses
Contía recibida: 9600 Euros
DESCRICIÓN DO PROXECTO
O proxecto consiste en apoiar no desenvolvemento global do neno con alteracións motoras desde unha visión holística e cun modelo de atención integral intervindo nas diferentes áreas do desenvolvemento do neno dentro das distintas contornas naturais onde se desenvolve: Escola, familia, e comunidade (barrio, parque…). Intervencións realizadas segundo as necesidades evolutivas individuais de cada neno, intervindo sempre en colaboración cos profesionais das contornas educativas (gardería, colexios, institutos), sanitarios e sociais, involucrando á familia en todo o proceso e co xogo como fío condutor na intervención do equipo (terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, Logopeda, traballador social, educador social, mestre de educación especial). Obxectivo xeral: Potenciar as posibilidades de desenvolvemento que 30 nenos/novos entre os 0-16 anos, mellorando a súa calidade de vida e de relación coa contorna, mediante unha atención continua que ten en conta as súas necesidades de saúde, pedagóxicas, psicolóxicas, de comunicación e de adaptación funcional da contorna e accesibilidade.

 

gl_ESGL