Scroll to top
Transparencia

Política de Calidade

APAMP é unha Asociación de familias de persoas con parálise cerebral e discapacidades afíns, cuxa misión é contribuír ao desenvolvemento do proxecto de vida de cada persoa con parálise cerebral ou afín, prestando os apoios necesarios, a eles e ás súas familias, e facilitando oportunidades para que poida tomar as súas propias decisións e participar activamente na sociedade.

No Centro de Día, Ocupacional e residencial préstanse os seguintes servizos:

 • Servizo ocupacional
 • Servizo asistencial
 • Servizos de atención pedagóxica
 • Servizo de atención psicolóxica
 • Servizo de fisioterapia e hidroterapia
 • Servizo de natación adaptada
 • Servizo de logopedia
 • Servizo de traballo social
 • Servizo de terapia ocupacional
 • Servizo de actividades culturais e de lecer
 • Servizo de enfermería
 • Servizo de atención a familias
 • Servizos complementarios de comedor e transporte

APAMP pretende que estes servizos, sexan sinónimo de calidade, comprometéndose a realizar as accións, cumprindo os requisitos e mellorando continuamente a eficacia do Sistema de Xestión de Calidade implantado. Como entidade comprométese a crear un clima de confianza que favoreza a participación plural (de familias, persoas con discapacidade, profesionais, voluntarios…), fomente a igualdade de oportunidades, o entusiasmo polo traballo ben feito e o afán de superación.

 • COMPROMISO COS CLIENTES: Traballar para e coas persoas con discapacidade para que se produzan máis oportunidades nas súas vidas. Ser facilitadores dos apoios necesarios e promover cambios sociais para que poidan gozar dun lecer normalizado. Seguir adaptándonos ás necesidades presentes e futuras dos nosos clientes, proporcionándolles apoios e servizos de calidade adecuados ás súas características persoais. Traballar coas persoas con discapacidade desde o respecto, a solidariedade, a convivencia e a igualdade. COMPROMISO COAS FAMILIAS: Facilitar a convivencia da persoa con discapacidade no seo familiar proporcionando os apoios necesarios. Dar resposta ás novas necesidades familiares de fronte ao futuro Ofertar e ampliar servizos adecuados ás necesidades familiares.
 • COMPROMISO COS TRABALLADORES: Mellorar o traballo en equipo entre os profesionais. Ser unha organización flexible, que propicie a participación dos profesionais, motívelles e de oportunidades para a innovación e a aprendizaxe para conseguir a satisfacción dos clientes e do propio persoal. Establecer sistemas de avaliación de resultados.
 • COMPROMISO COS VOLUNTARIOS: Apoiar e formar aos voluntarios nas actividades que se realicen na asociación. Favorecer a organización e coordinación de actividades.
 • COMPROMISO COA SOCIEDADE
 1. Implicar á sociedade: identificar as necesidades e expectativas da sociedade respecto á organización. Fomentar o cambio na cuidadanía para que esta sexa a promotora de accións a favor do colectivo de persoas con discapacidade.
 2. Fomentar a participación da entidade en redes sociais: tomando parte en accións encamiñadas a mellorar a colaboración con entidades de ámbito social.
 3. Reivindicar e comunicar na sociedade: medidas de discriminación positiva, difusión social das necesidades do colectivo…
gl_ESGL