Scroll to top

Organigrama

ASAMBLEA DE SOCIOS: É o órgano de decisión da entidade e nela están representadas todas as familias membros. A asemblea está formada por socios numerarios e socios colaboradores.

XUNTA DIRECTIVA: É o órgano de representación de APAMP, e a súa función é a de definir o plan operativo a levar a cabo, orientado ao cumprimento do obxecto e fins da entidade.

XERENTE: Executa as decisións da Xunta directiva, xestionando os recursos humanos, técnicos e económicos necesarios para o desenvolvemento dos obxectivos da entidade.

EQUIPO DIRECTIVO: formado pola xerente, as direccións de centro e a responsable de administración e calidade, coordinan os recursos dos centros e da organización, orientadas ao cumprimento dos obxectivos marcados pola xunta directiva. Traballan de forma proactiva detectando novas necesidades de todos os grupos de interese, proponiento e executando accións de mellora na organización.

EQUIPO TÉCNICO: Equipo interdisciplinar, formado por profesionais dos diferentes perfís técnicos que cuxa tarefa é velar por que se cubran as necesidades de usuarios, familias, organizando e coordinando a prestación dos diferentes servizos da entidade.

gl_ESGL